Mirror framed art print "Bad Dog mug shot" 60cm x 60cm